Search
понеделник 17 декември 2018
  • :
  • :
Најнови Вести

Што се деси со Јакимовски? Околу куќите. Обвинителот барал одземање на пасошот

loading...

Прво колегите кои ширеа вести за двете куќи на Ствече ило влезено од полицијата и финансиските инспектори ако сме објективни првата куќа е на Никола син на Бети или жената со која живее Стевче значи не му е роден син туку на посинокот. А втората Стевче ја има закупено значи живее под кирија тоа е формално правно, се друго е жолта штампа дур не се докаже поинаку туку тоа е со медиумите кај нас…професионалци де.

Надлежниот обвинител во случајот со Стевчо Јакимовски, до судот поднел предлог на порашениот градоначалник на Карпош и четворицата негови соработнии да им одреди мерки на претпазливост – повремено да се јавуваат во судот и да им се одземат патните исправи.

Сите се осомничени за делото злоупотреба на службената положба и овластувања.

По распитот во судот, од Кривичен треба да ја соопштат одлуката за мерките на претпазливост.

А сега соопштението од финансиската полиција

Кривична пријава е покрената денеска против поранешниот градоначалник на Карпош, Стевчо Јакимовски, поради злоупотреба на службената положба и овластувања.

Финаниската полиција денеска излезе со соопштение во кое инфомира дека кривична пријава освен против Јакимовски поради основано сомнение за истото дело, како и поради соизвршителство е покрената и против М.Д., раководител на Секторот за јавни набавки, Н.Н. помошник раководител на Секторот за финансиски прашања, С.М. раководител на Одделението за норматива во правниот сектор и А.С., раководител на Одделението за сметководство.

Злоупотребувајќи ја службената положба и овластувања Јакимовски и неговите соработници им овозможиле да се стекнат со противправна имотна корист на правните лица Алконпроект во износ од 33.789.441 денари и С.М. Компани во износ од 2.845.234 денари, со што го оштетиле буџетот на општината Карпош вкупно за 36.634.675 денари.

Јакимовски, како што се наведува во соопштението во својство на градоначалник на општина Карпош во текот на 2012 и 2013 година ја злоупотребил службената положба и овластувања со тоа што во име и на сметка на општината спровел две постапки за јави набавки.

Станува збор за јавните набавки бр. 87/2012 и бр.187/2012. Иако знаел дека правното лице Алконпроект ДООЕЛ Тетово во двете постапки за јавни набавки не доставило банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот за што било должно, согласно тендерската документација и член 48 од Законот за јавни набавки, тој ја продолжил постапката.

Јакимовски наместо да го раскине договорот и да ја активира и наплати банкарската гаранција на понуда согласно членот 47 од Законот за јавни набавки, му дозволил на изведувачот да почне со вршење активности согласно договорите, а потоа заради неквалитетно и ненавремено извршување на работите ги раскинал договорите со изведувачот, со што му овозможил да се стекне со противправна имотна корист на име на необезбедени и ненаплатени банкарски гаранции за квалитетно извршување на договорот со вкупен износ од 911.166 денари, на штета на буџетот.

Финаниската полиција нагласува дека спротивно на членот 56 од Законот за градење му дозволил на изведувачот Алконпроект да почне со вршење на градежните активности согласно склучените договори, без одобрение за градење, без решение за локациски услови со архитектонско-урбанистички или идеен проект и без основен и изведбен проект.

Спротивно на членот 18 од истиот закон поранешниот градоначалник давал усни инструкции на изведувачот да реализира позиции во поголеми количини од предвидените во техничката спецификација, како и да реализира позиции што воопшто не биле предвидени во техничката спецификација и на ваков начин му овозможил на истиот да се стекне со противправна имотна корист од 32.878.275 денари, повторно на штета на буџетот на општина.

Јакимовски, наведува финансиската полиција, во 2016 година повторно ја злоупотребил службената должност и овластувања, при што во име и на сметка на општината спровел постапка за јавна набавка број 24/2016 за „Партерно уредување на сквер во Жданец“, иако знаел и бил должен дека правното лице ДГПТУ СМ Компани ДОО Свети Николе не доставило банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување, согласно членот 48 од Законот за јавни набавки, а кое било предвидено како услов за потпишување на договорот со најповолниот понудувач согласно тендерската документација.

Јакимовски без да добие банкарска гаранција потпишал договор (број 03-8000/14 од 12 април 2016) со изведувачот ДГПТУ СМ Компани. Иако знаел дека изведувачот не смее да почне со извршување на активностите согласно договорот од причина што договорот не произведувал правно дејство со оглед на тоа дека во член 10 од склучениот договор е изрично определено дека тој ќе произведува правно дејство од моментот на достава на банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување на работите од страна на изведувачот. Со тоа Јакимовски на изведувачот му овозможил да ја изврши работата наведена во договорот, со што фирмата се стекнала со противправна помош од 2.845.234 денари.

М.Д во својство на раководител на Секторот за јавни набавки во општина Карпош во текот на 2012-2016 година ја злоупотребил службената положба и овластувања на начин што во спроведените постапки за јавни набавки со Алконпроект, иако знаел дека не е доставена банкарска гаранција, наместо да предложи активирање и наплата на банкарската гаранција на понуда и да објави негативна референца за понудувачот ги проследил договорите, со што му овозможил на правното лице да се стекне со противправната корист на име на неактивирани, т.е. ненаплатени банкарски гаранции на понуда.

М.Д во 2106 година ја злоупотебил службената положба и овластувања со тоа што за јавната набавка во кое учествувало правното лице ДГПТУ СМ Компани не доставило банкарска гаранција, со што му овозможило да се стекне со противправната имотна корист.

Н.Н. во својство на претседател на Комисијата за јавни набавки, С.М. како член на Комисијата и А.С. како заменик-член во 2016 ја злоупотребиле службената положба и овластувања со тоа што спротивно на законските норми ја прифатиле понудата на С.М. Компани ДОО Свети Николе, иако не доставил Сертификат за квалитет на вградени материјали, како што е предвидено во техничката спецификација на тендерската документација. Со тоа му овозможиле да учествува во постапката и да биде избран за најповолен понудувач и да се стекне со наведената противправна имотна корист.

loading...